Over Ayurveda Specialist - Ayurveda Specialist (2024)

Over Ayurveda Specialist | Ons Team | Ayurveda Specialist BV

Over Ayurveda Specialist - Ayurveda Specialist (1)

Over Ayurveda Specialist

Ayurveda Specialist is een dynamisch team van ervaren universitair geschoolde ayurvedisch specialisten en gedreven assistenten. We streven ernaar om veel meer te zijn dan de zoveelste alternatieve vorm van geneeskunde. Onze passie is om je te laten kennismaken met ayurveda, een van de oudste holistische medische wetenschappen ter wereld, en je te laten ervaren hoe goed dit je doet.

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat je gezondheid door middel van ayurveda in balans komt en blijft. Onze aanpak gaat verder dan enkel symptoombestrijding: jij staat centraal tijdens dit proces; je voelt je weer fit en vitaal.

Het enthousiasme dat wij hebben voor deze inspirerende Indiase wetenschap met zijn unieke polsdiagnose in combinatie met levensstijladvies, natuurlijke voedingssupplementen en ayurvedische producten willen wij graag op je overbrengen!

Ons Team

Lillian Nouwen

Directeur

Ik was werkzaam als adjunct-directeur in een groothandel voor biologische meststoffen toen ik in 1998 kennis maakte met Art of Living. Vele cursussen en trainingen volgden, en sinds 2001 ben ik trainer van het Happiness programma. Daarnaast vervulde ik bestuursfuncties en deed ik vrijwilligerswerk voor meerdere organisaties, o.a. voor Art of Living, IAHV en het World Forum for Ethics in Business (WFEB). Voor die laatste organisatie ben ik nog steeds actief. In 2006 ben ik van baan gewisseld en ben ik fulltime begonnen voor Shankara Europe. Ik doe dit werk al jaren met heel veel plezier en toewijding, samen met een prachtig team. Het onderdeel Ayurveda, waar deze website met name over gaat, is mijn grote passie. Bewust bezig zijn met al het goede wat de natuur brengt, de mensen op weg helpen naar zichzelf. Door middel van lifestyle, gezond en puur leven, puur eten, in het nu zijn. Lichaam en geest in balans: daar draait het om. De rest komt vanzelf…

Eind 2021 hebben Ewald en ik het bedrijf overgenomen. De naam Shankara Europe is gewijzigd naar Ayurveda Specialist. Deze naam hebben we gekozen omdat we enerzijds met hooggeschoolde ayurvedisch specialisten werken en we anderzijds een steeds bredere mooie lijn met ayurvedische producten hebben. Ook hebben we nu een fysieke winkel in Weert! Loop gerust eens binnen.

Ewald Poeran

Directeur

Ik ben in 1995 als vrijwilliger begonnen bij de Stichting Art of Living. In 1996 ben ik hier fulltime voor gaan werken en tot en met 2015 ben ik zowel voorzitter geweest van Stichting Art of Living Nederland als van de International Association for Human Values Netherlands. In 2010 heeft Z.H. Sri Sri Ravi Shankar het World Forum for Ethics in Business (WFEB) opgericht in Brussel. Hiervan ben ik sinds 2010 de Managing Board Director. Al rond 1998 ben ik met Sri Sri Ayurveda begonnen. Met name om consulten, gegeven door onze BAMS-afgestudeerde ayurvedische specialisten uit India, aan te bieden in Europa. Later zijn wij dit op structurele wijze gaan doen, door in Europa onder andere de Sri Sri Ayurveda specialisten in dienst te nemen door Shankara Europe Holding BV, waarvan ik de directeur was tot en met 2019. Ik heb mij in de loop der jaren veel verdiept in de wirwar van regels voor het invoeren van ayurvedische supplementen en ik houd mij bij Shankara Europe BV (nu Ayurveda Specialist BV) ook bezig met de verbreding van onze ayurvedische lijn van producten. Wij hebben nu bijvoorbeeld ook een ayurvedische lijn voor huisdieren in het assortiment.

Over Ayurveda Specialist - Ayurveda Specialist (3)

Over Ayurveda Specialist - Ayurveda Specialist (4)

Lita Dash

Ayurvedisch specialist (Vaidya)

Lita Dash was jarenlang hoofd van het Pancha Karma Center van Sri Sri Ayurveda in Bangalore. Doordat zowel haar vader als haar grootvader ayurvedisch arts waren was haar leven al vanaf jonge leeftijd met ayurveda verbonden. Zij studeerde aan de universiteit van Orissa en sloot die studie af met een Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.; Staatsdiploma, erkend door het Indiase Ayurvedische Ministerie Ayush). Daarna specialiseerde zij zich met name in Pancha Karma (ayurvedische reiniging), voeding en Marma Prana (behandeling van energiepunten op het lichaam). In Europa vinden al onze Pancha Karmaprogramma’s en Marmatrainingen plaats onder haar supervisie. Met meer dan 15 jaar praktijkervaring is zij niet alleen een expert op deze gebieden, maar ook een zeer ervaren specialist op het gebied van polsdiagnose.

Kiran Valsan

Ayurvedisch specialist (Vaidya)

Kiran Valsan behaalde zijn Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.; Staatsdiploma, erkend door het Indiase Ayurvedische Ministerie Ayush) met als specialisatie polsdiagnose aan het Sri Sri College of Ayurvedic Science in Bangalore. Hij was vijf jaar lang hoofd van het Sri Sri Ayurveda Centrum in Kerala, waar hij met soms 60 patiënten per dag een veelgevraagd arts was. Op verzoek van Ayurveda Specialist is hij naar Europa gekomen waar hij consulten geeft in Nederland en België. Daarnaast is hij een begenadigd spreker die regelmatig lezingen geeft waarin hij helder en toegankelijk de basisprincipes van Ayurveda uiteenzet. In 2019 heeft hij op uitnodiging gesproken in het Europees Parlement in Brussel en voor de Verenigde Naties in Genève.

Over Ayurveda Specialist - Ayurveda Specialist (5)

Over Ayurveda Specialist - Ayurveda Specialist (6)

Jill van der Meer

Administratie Nederland

Een aantal jaren geleden ben ik in Den Haag afgestudeerd als bachelor communicatie. Tijdens mijn studie heb ik een eigen bedrijf opgezet, genaamd Jillian Jades: een mannen-armbanden lijn. Dit heb ik in 2016 omgezet naar een blog en een influencing account op Instagram. Daarna heb ik gewerkt bij Chanel, SMAAK Amsterdam, Douglas en Kiko Cosmetics. De switch naar de branche waarin ik momenteel werkzaam ben was geen toeval. Zo leerde ik in 2017 een bijzondere vriendin kennen die mij wegwijs heeft gemaakt binnen de wereld van orthom*oleculaire geneeskunde, wat ik toen al onwijs interessant vond. Dit was een hele andere manier om gezondheid te benaderen en klachten te behandelen. In 2021 ben ik begonnen bij Ayurveda Specialist. Ik vind ayurveda een mooie manier van denken en leven en kan mij hier persoonlijk goed in vinden. Ik heb veel affiniteit met onze cliënten en vind het mooi om te zien dat onze specialisten Lita en Kiran zulke mooie resultaten behalen met de gezondheid van de personen de ze behandelen.

Adelheid Smedts

Administratie België

Adelheid ondersteunt ons team in België. Ze heeft een master vertaler in Engels en Duits en spreekt daarnaast ook Frans en Italiaans, wat in het internationale Brussel vaak handig is. Adelheid studeerde af als ayurvedisch lifestyle coach en ayurvedisch wellness masseur en studeert nog verder aan de internationale school voor Ayurveda in Brussel. Ze is tevens marma-, abhyanga- en shirodhara-therapeut. Voor haar sluit werken bij Ayurveda Specialist naadloos aan bij haar passie.

Over Ayurveda Specialist - Ayurveda Specialist (7)

Ayurveda Specialist BV

Ayurveda Specialist is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27380209.

Ayurveda Specialist heeft een concept store in Weert (NL) aan de Maaspoort 24, waarin je alles vindt voor de ayurvedische levensstijl.

Bij Ayurveda Specialist werken B.A.M.S. gediplomeerde ayurvedisch specialisten met een specialisatie in Nadi Pariksha (polsdiagnose).

De missie van Ayurveda Specialist is de wereld het beste van ayurveda te bieden in een zo breed mogelijke vorm.

Over Ayurveda Specialist - Ayurveda Specialist (8)

Vergoedingen zorgverzekering

Afhankelijk van je aanvullende zorgverzekering worden consulten van ayurvedische specialisten vaak (gedeeltelijk) vergoed.KLIK HIERvoor meer informatie en/of neem contact op met je zorgverzekeraar.

De specialisten die werkzaam zijn bij Ayurveda Specialist BV zijn lid van:

Over Ayurveda Specialist - Ayurveda Specialist (9) Over Ayurveda Specialist - Ayurveda Specialist (10)Over Ayurveda Specialist - Ayurveda Specialist (11)Over Ayurveda Specialist - Ayurveda Specialist (12)

Over Ayurveda Specialist - Ayurveda Specialist (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 6087

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.