MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (2024)

Examples of using Mysticism

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (1)

{-}MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (2)

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (3)

  • colloquial MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (4)
  • ecclesiastic MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (5)
  • computer MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (6)

King of Slots: mysticism, diamonds and much more.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (7)Hari ng Slots: mistisismo, diamonds at marami pang iba.

Regina Sara Ryan has studied contemplation and mysticism for over thirty-five years.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (8)Si Regina Sara Ryan ay nag-aral ng pagmumuni-muni at mistisismo sa mahigit tatlumpu't limang taon.

His poetry ranges from rock lyrics to bhakti(devotional) mysticism.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (9)Ang kanyang tula ay mula sa lyrics ng rock hanggang sa bhakti( debosyonal) mysticism.

The false teaching was Mysticism.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (10)Ang ikalawa namang false teaching ay mysticism.

Your science is drawing very close to my mysticism,” the Mystic said.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (11)Ang iyong agham ay napakalapit sa aking mistisismo," sabi ng Mystic.

More examples below

People also translate

mystificationmystifyingmystiquemytaxmythmythemeshop

He imbibed in mysticism.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (18)Magfocus muna tayo sa mysticism.

I have studied Meister Eckhart and his ideas of mysticism.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (19)Mayroon akong pinag-aralan ang Meister Eckhart at ang kanyang mga ideya ng mistisismo.

His poetry ranges from rock lyrics to bhakti(devotional) mysticism.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (20)Ang kanyang tula ay umaabot mula sa rock lyrics sa bhakti( madasalin) mistisismo.

An Emphasis on Mysticism.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (21)Magfocus muna tayo sa mysticism.

Who was Meister Eckhart? I have studied Meister Eckhart and his ideas of mysticism.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (22)Mayroon akong pinag-aralan ang Meister Eckhart at ang kanyang mga ideya ng mistisismo.

mythicmythicalmythologicalmythology

Unsatisfying scientism meets mysticism.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (27)Ang ikalawa namang false teaching ay mysticism.

Can't let go of the mysticism,

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (28)Hindi sila lumalabas ng madalas,

More examples below

Symposium of Post- mysticism.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (29)ZUN- party of Hakurei Jinjya Reitaisai.

Hitler has always been inclined to the study of mysticism and occult theories, and has therefore chosen to take the least resistance.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (30)Si Hitler ay palaging nahimok sa pag-aaral ng mistisismo at mga mahiwagang teoriya, at samakatuwid ay pinili upang gawin ang hindi bababa sa pagtutol.

Lt;< Blackest Night: Mysticism in the interior house of the shipping container: interesting projects and building technology>>

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (31)Lt;< Blackest Night: Mistisismo sa interior bahay ng lalagyan pagpapadala: kagiliw-giliw na mga proyekto at gusali teknolohiya>>

And usher in a future brighter that anything we can imagine. This day we rescue a world from mysticism and tyranny.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (32)Sa araw na ito, sinagip namin ang isang mundo mula sa mistisismo at malupit… at magsimula sa hinaharap na mas maliwanag kaysa sa anumang maiisip natin.

Answer: Since the 1990s there has been an increased focus on mysticism within various segments of Christianity.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (33)Sagot: Mula noong 1990 s nagkaroon ng dumaraming atensyon sa mistisimo sa iba t ibang sangay ng Kristiyanismo.

Supporting evidence for the possibilities of Earth Community comes from the findings of quantum physics, evolutionary biology, developmental psychology, anthropology, archaeology,and religious mysticism.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (34)Ang pagsuporta sa katibayan para sa mga posibilidad ng Earth Community ay nanggagaling sa mga natuklasan ng physics ng quantum, evolutionary biology, pangkaisipang pag-unlad, antropolohiya,arkeolohiya, at mistikoismo sa relihiyon.

As it often happens, coming from unbelief or occult mysticism in the Church, we in the heartfelt simplicity of the neophyte take on faith everything that we will first see, hear or read.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (35)Bilang ay madalas na ang kaso na nagsisilabas sa mga kawalang-paniwala o tago mistisismo sa Iglesia, kami ay sa gitna kadalian neophytes kumuha para sa ipinagkaloob sa lahat na sa unang pagkakataon makita, marinig o basahin.

The CO was inspired by Germanic mysticism led by the occultist Guido Von List(1848- 1919) and also by the First Anglecyn Church of Odin, which was founded in Melbourne, Australia by Alexander Rudd-Mills(1885-1967) and was operative from 1929 to 1942.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (36)Ang CO ay kinasihan ng Germanic mistisismo na pinangungunahan ng occultist Guido Von List( 1848-1919) at din ng Unang Anglecyn Church ng Odin, na itinatag sa Melbourne, Australia sa pamamagitan ng Alexander Rudd-Mills( 1885-1967) at pinapatakbo mula sa 1929 sa 1942.

More examples below

Though so many such accusations have been placed against Wilber, it has to be remembered that Wilber is the foremost philosopher to “integrate†andunify Wester Psychology with Eastern Mysticism and come up with a theory like this.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (37)Kahit na kaya maraming mga naturang akusasyon ay inilagay laban Wilber, ito ay may na tatandaan na Wilber ay ang nangunguna sa lahat ng pilosopo sa isang €œintegrateâ € at mapag-isa Wester Psychology sa Eastern Mistisismo at makabuo ng isang teorya na tulad nito.

Modern physicists are beginning to see thought projections as a form of energy,so even pragmatists with little belief in mysticism or magic must recognize the energized possibilities of thought forms when properly directed.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (38)Ang mga modernong physicist ay nagsisimula upang makita ang mga pag-iisip ng pag-iisip bilang isang paraan ng enerhiya,kaya kahit pragmatists na may maliit na paniniwala sa mistisismo o magic ay dapat makilala ang energized posibilidad ng mga form ng pag-iisip kapag maayos na nakadirekta.

From an early stage Brouwer was interested in the philosophy of mathematics,but he was also fascinated by mysticism and other philosophical questions relating to human society.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (39)Mula sa isang maagang yugto Brouwer ay interesado sa pilosopiya ng matematika,ngunit siya rin ay nabighani sa pamamagitan ng mistisismo at iba pang mga pilosopiko mga katanungan na may kaugnayan sa tao lipunan.

To say that, in order to find real power, we must add mysticism or tradition to the Bible is to denigrate God's Word and the Spirit's work through it.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (40)Ang pagiisip na upang makatagpo ng tunay na kapangyarihan ay dapat na idagdag ang mistisimo o tradisyon sa Bibliya ay pagmamaliit at pagbalewala sa Salita ng Diyos at sa Banal na Espiritu na gumagawa sa pamamagitan nito.

Even before Constantine,some early Christians had begun to attach mysticism to the Lord's Supper, rejecting the biblical concept of a simple and worshipful remembrance of Christ's death and shed blood.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (41)Nakalulungkot na may ilangmga naunang Kristiyano ang nagumpisa noon pa man na ikabit ang mistisismo sa hapunan ng Panginoon at tinatanggihan ang Biblikal na konsepto na pagaalala sa kamatayan at pagbububo ng dugo ng Panginoong Hesu Kristo.

Her books, which include her autobiography(The Life of Teresa of Jesus) and her seminal work The Interior Castle, are an integral part of SpanishRenaissance literature as well as Christian mysticism and Christian meditation practices.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (42)Ang kaniyang mga aklat, kasama rito ang kaniyang sariling talambuhay( Ang Buhay ni Teresa de Jesus) at ang kaniyang matagumpay na gawang El Castillo Interior ay mahahalagang bahagi ng PanitikangKastila noong Renaissance pati na rin ng mga gawi ng pagninilay at mistisismong Kristiyano.

It integrates Western Psychology with Eastern Mysticism(especially that of Sri Aurobindo, Mahayana Buddhism and others) to promote a theory that says that human consciousness evolves from the Pleromatic stage of the Gnostics to the Absolute Reality(Ultimate) state of the Advaitins after passing through the rational-ego state.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (43)Ito integrates Western Psychology sa Eastern Mistisismo( lalo na ng Sri Aurobindo, Mahayana at iba pa) upang i-promote ang isang teorya na nagsasabi na kamalayan ng tao nagbabago mula sa Pleromatic stage ng mga Gnostics sa Absolute katotohanan( tunay) estado ng Advaitins pagkatapos ng pagpasa sa pamamagitan ng ang estado rational-pagkamakaako.

Similarly, Saint Paul, who condemned the“human tradition” of pagan mysticism(see his Letter to the Colossians 2:8), wrote in his First Letter to the Corinthians(11:2),“I commend you because you remember me in everything and maintain the traditions even as I have delivered them to you.”.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (44)Sa katulad na paraan, Saint Paul,na nahatulan ng" human tradisyon" ng paganong Mistisismo( makita ang kanyang Sulat sa mga taga-Colosas 2: 8), nagsulat sa kanyang Unang Sulat sa mga taga Corinto( 11: 2)," Purihin mo ako dahil tandaan mo ako sa lahat ng bagay at mapanatili ang mga tradisyon gaya naman aking ibinigay sila sa inyo.".

Doherty argues in The Jesus Puzzle(2005) and Jesus: Neither God nor Man- The Case for a Mythical Jesus(2009) that Jesus originated as a mythderived from Middle Platonism with some influence from Jewish mysticism, and that belief in a historical Jesus emerged only among Christian communities in the 2nd century.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (45)Ikinatwiran ng manunulat na si Earl Doherty( B. A. in Ancient History and Classical Languages) sa kanyang mga aklat na The Jesus Puzzle( 2005) at Jesus: Neither God Nor Man- The Case for a Mythical Jesus(2009) na si Hesus ay nagmula bilang isang mitong hinango sa Gitnang Platonismo na may ilang impluwensiya mula sa Mistisismong Hudyo at ang paniniwala sa isang historikal na Hesus ay lumitaw lamang sa mga pamayanang Kristiyano noong ika-2 siglo CE.

Medieval Mysticism of India.

MYSTICISM Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (46)Isang mystic religionist sa India.

More examples below

More examples below

MYSTICISM  Meaning in Tagalog - English to Filipino Translation (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated:

Views: 6053

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.